- Books

Cilvēkam vajag suni #2020

Cilv kam vajag suni St sti un noveles

 • Title: Cilvēkam vajag suni
 • Author: Regīna Ezera
 • ISBN: 9789984172644
 • Page: 170
 • Format: Hardcover
 • Cilvēkam vajag suni By Regīna Ezera, St sti un noveles

  • [↠ Cilvēkam vajag suni || ↠ PDF Download by ✓ Regīna Ezera]
   170 Regīna Ezera
  • thumbnail Title: [↠ Cilvēkam vajag suni || ↠ PDF Download by ✓ Regīna Ezera]
   Posted by:Regīna Ezera
   Published :2020-04-17T20:44:02+00:00

  1 thought on “Cilvēkam vajag suni

  1. Nu k tu negrib si suni p c das prozas V l viens tuk umi no skolas oblig t s programmas aizpild ts Stund s iztiku ar fragmentiem, un labi, ka atradu ce u pie teksta aj vecum Sun j , utji putji, bet tie cilv ku st sti ir st s p rles Un tie garie teikumi V rds pie v rda sagulst k medus uz svaigas rupjmaizes, un kl t piedzerts auksts piens, tikko no pagraba Viet m saldi, viet m paurbinoties dv sel , bet vienm r skaidri un skano i k pavasara strauts, kas atrauj va dub u sl as.

  2. iet, rait kie teikumi latvie u literat r , kas auj baud t ar vis di cit di labos, bet ne glu i satrieco os st stus Jo sevi i tas attiecas tie i uz Cilv kam vajag suni sada u aj kr jum bija v l k di 10 citi st sti , kaut man vislab k laikam patika pats pirmais gabals poles , jo tur viss bija maz k skaidri nek citos st stos tiesa, ar prieku varu zi ot, ka ar citos gabalos beigas liel koties ne tuvu nebija viennoz m gas.

  3. bija pat kama atkalredz an s ar b rn b oti iem oti gr matu Pirmais jaunatkl jums aizmirsts k tolaik neb tiska nianse , ka kopsauc js visiem st stiem ir t di pa i kuc ni, k ds man bija un nu jau ir pieaudzis m j s tak a jaukten i Nu bet protams, ka tas uzreiz sasilda manu sirdi J atz st, ka b rna ac m gar m pasl d ja smeldz gais fons, un tie vienk r i bija st sti par 4 kuc niem, kuri tika pie saimniekiem Tagad tie ir st sti par ikdienas riten ierautiem ne p r k laim giem cilv kiem, kuru dz vi t d [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *