- Books

Ugunszīme #2020

Ugunsz me Rom n st st ts par laiku kad ne autore ne rom na v st t ja rika v l nebija dzimu as Rom na v sturiskais pamats sak ojas latvie u inteli ences p ckara laika dz ves faktos t saukt s fran u grupas gar

 • Title: Ugunszīme
 • Author: Gundega Repše
 • ISBN: -
 • Page: 136
 • Format: Hardcover
 • Ugunszīme By Gundega Repše, Rom n st st ts par laiku, kad ne autore, ne rom na v st t ja rika v l nebija dzimu as Rom na v sturiskais pamats sak ojas latvie u inteli ences p ckara laika dz ves faktos, t saukt s fran u grupas gara aristokr tijas mekl jumos un tra iskajos likte os V st jums pausts 1 person rikas, K r a meitas, skat jum rika piedzimusi Magdai K r a sievas Dagm ras izs t jRom n st st ts par laiku, kad ne autore, ne rom na v st t ja rika v l nebija dzimu as Rom na v sturiskais pamats sak ojas latvie u inteli ences p ckara laika dz ves faktos, t saukt s fran u grupas gara aristokr tijas mekl jumos un tra iskajos likte os V st jums pausts 1 person rikas, K r a meitas, skat jum rika piedzimusi Magdai K r a sievas Dagm ras izs t juma laik Rom na t los saskat mas l dz bas ar fran u grupas dal bniekiem L dz gi k s grupas dal bniekus izs ta uz Sib riju, ar rom na varone Dagm ra izcie izs t juma ausmas, tur pirms vi as non kusi ar K r a m te Laikmets izposta o cilv ku dz ves K rlis p rst j gleznot, jo vi a darbi netiek atz ti, rst jas no alkoholisma, Dagm ra p ragri mirst, vi as tulkojumi netiek public ti Ugunsz m nav j mekl v sturiski objekt v pieredz sak oti prototipi, bet to p rveide m kslinieciski nosac t s form s un mitolo iskos arhetipos, kas cie i saist s ar kolekt vo atmi u par represij m okup t s Latvijas 20 gs 40 50 gadu kult ras vid Ugunsz mes gredzenveida kompoz cija nosl dzas 1987 gad , kad, p rlasot pirms tr spadsmit gadiem uzrakst to, rika br n s par atmi u pa taisno toni emot v r , ka pieraksti tapu i asto padsmit gadu vecum , v st t jas neieciet ba pret v sturisko notikumu nenoteikt bu ir pa saprotama jaun bas degsme un lieti kalpo las t ja arvien pieaugo ajai interesei Rom na beig s rika str d j rmalas ciema bibliot k , kur v l lab k nek jebkur citur p rliecin s, ka laiks nav arguments, jo ar v rt gu gr matu pasaule ir k m g uguns piemi as vieta, kas nekad neapdziest Izdevum las ma ar literat rp tnieces Ievas Dubi as apcere Gundegas rom nu atmi a , kur v rt tsanaliz ts rom ns Ugunsz me , gan sniegts p rskats par citiem rakstnieces rom niem.

  • [Û Ugunszīme || ☆ PDF Read by ↠ Gundega Repše]
   136 Gundega Repše
  • thumbnail Title: [Û Ugunszīme || ☆ PDF Read by ↠ Gundega Repše]
   Posted by:Gundega Repše
   Published :2020-05-02T15:44:15+00:00

  1 thought on “Ugunszīme

  1. Reiz m ir tik pat kami staig t vientu ai pa sniegainu birzi saulrieta laik Pa ce am pabeidzu las t p d j s lappuses G.Rep es gr matai Ugunsz me Smags rom ns.Ar mazo, dzelteni balto gr mati u vikos l n gar uz birztalu, k pin dama sm i P c t das las mvielas nav iesp jams neuzp p t Cigarete ir tik oti piest v ga im s pju pilnajam st stam.Pat kami, ka telefons klus un neviens neiedom jas trauc t manu mediat vo vilk anos pa skol nu iestaig to taci u Es varu br vi auties sav m dom m, saviem spriedel j [...]

  2. Las ju piespiedu k rt skolas d.S kums lik s pavisam nesaisto s un br iem n ca miegs, lasot k rt j s galven varo a p rdomas Ta u, st stam progres jot, palika interesant k las t, un gr matu nevar ju nolikt mal , nepaciet gi verot n kam s lapaspuses.Ar t liem bija interesanti tad man vi i patika, tad n , beig s atkal piesaist ja K pa kalniem Piem ram, no s kuma K rlis lik s interesants, st sta vid palika t ds m ksts un slinks, ta u beig s atkal lik s pat kams t ls Un t ar visiem, pa i, ubinu un Mag [...]

  3. St sts par m ksinieku K rli Dobi un vi a dz vi, kad tiek uz Sib riju izs t ta vi a sieva Dagm ra Tiek aprakst tas vi a gr t bas gleznot un kontakt ties ar cilv kiem, vi a garst vok a un uzved bas mai as Tiek st st ts, ko vi j t, k dz vo, k m ina p rdot savas gleznas Gr matas vid , kad Dagm ra atgrie as un s k st st t ko piedz vojusi, un saprot, ka K rlis ir bijis vi ai neuztic gs, vi a beidz K rli m l t, ats k str d t un s k dzert St sts t l k tiek s kts st st ts no K r a meitas skatu punkta, ku [...]

  4. T k esmu vair k fant zijas fantastikas gr matu cien t js, tad gr mata man bija piln gs jaunums Skolas oblig t literat ra, t p c las ana nebija nopietna Lai piln b saprastu gr matas saturu, noteikti vajadz tu gr matu izlas t v lreiz, jo ir t da gr mata, kuru izlasot, n ko aj dien daudz ko no gr matas nemaz neatceries.

  5. Drusku melodramatiski un ar da iem kli ejiskiem t liem, bet cit di oti pat kami Interesanti sasaucas ar ar Mates pienu , pat ja starp gr mat m ir 25 gadi.

  6. Gr mata nav gara, bet saturs ir dzi Da reiz strauji mainas doma, un lasa par cilv kiem, kurus nemaz neatceries.Bet nemaz nav tik slikti, lab ka nek es dom ju Ir j iedzi in s, j lasa l n m.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *