- Books

Silva Rerum IV #2020

Silva Rerum IV Silva rerum IV t sia Norvai gimin s istorij ir u baigia did i j Vilniaus sag Tai pasakojimas apie XVIII am iaus antr j pus politini ekonomini ir kult rini pervart laik Baroko ir Ap vietos epoch l

 • Title: Silva Rerum IV
 • Author: Kristina Sabaliauskaitė
 • ISBN: -
 • Page: 227
 • Format: Hardcover
 • Silva Rerum IV By Kristina Sabaliauskaitė, Silva rerum IV t sia Norvai gimin s istorij ir u baigia did i j Vilniaus sag Tai pasakojimas apie XVIII am iaus antr j pus politini , ekonomini ir kult rini pervart laik , Baroko ir Ap vietos epoch l io ta k , kai Lietuvos Did ioji Kunigaik tyst patiria politin dekadans ir sykiu progresyvi id j prover , o jos bajorija pasidalija dvi nesutaikomas pu Silva rerum IV t sia Norvai gimin s istorij ir u baigia did i j Vilniaus sag Tai pasakojimas apie XVIII am iaus antr j pus politini , ekonomini ir kult rini pervart laik , Baroko ir Ap vietos epoch l io ta k , kai Lietuvos Did ioji Kunigaik tyst patiria politin dekadans ir sykiu progresyvi id j prover , o jos bajorija pasidalija dvi nesutaikomas puses u sen j ir u nauj j pasaulio tvark , kuri pasiry ta rodyti luomus griaunan iais gyvenimo pasirinkimais.Matematikos profesorius j zuitas Pranci kus Ksaveras i Milkant Norvai a ne tik LDK, bet ir pasaulio pilietis, masonas ir filosofas Nancy, Viena, Krokuva, Var uva, Amsterdamas, Pary ius, Londonas tai jo kelioni trajektorijos, kuriose jis susipa sta su pasaulio valdovais, skvarbiausiais mokslo protais ir intelektualiomis moterimis, stebi meno samprat kei ian ius muzikos ir teatro stebuklus, patiria u draust meil , Vilni parve a naujausias mokslo inias ir gaivius Ap vietos v jus.Ta iau kas i tikr j jaudina profesoriaus siel , koki abejoni grau iamas jis velgia juod vaig d t Vilniaus dang , k prisiminus jo irdis kaskart praleid ia vien d ir kod l jam vis rodosi, kad seniai paskelbtas mirusiu Vilniaus baziliskas, mintantis fanatizmu, min i tamsa bei s in s ne vara, atgijo ir prisitaik prie pasikeitusios laiko dvasios

  • [AZW] ¶ Silva Rerum IV | BY ☆ Kristina Sabaliauskaitė
   Kristina Sabaliauskaitė

  1 thought on “Silva Rerum IV

  1. Give me 95 stars, because 5 is a pathetic nothing for this book.Now off to cry my silent tears in some dark corner.

  2. Apie i Silva Rerum dal , kaip ir apie kitas, galima b t pasakyti labai daug Bet net nesu sitikin s, ar verta Sabaliauskait visoje lietuvi literat roje, mano akimis, yra atskirame lygyje, kuriame tik ji viena ir bet kokia konkurencija iuo metu galima tik Sabaliauskait vs Sabaliauskait lygmenyje I prad i band iau ios knygos nepam gti taip labai, kaip ankstesni trij dali , o ir prie as i rasti pavyko, pavyzd iui, kunigas pagr herojaus vaidmenyje o a iai sociumo daliai joki sentiment , tuo labiau, i [...]

  3. Paskutin Silvos Rerum keturlogijos dalis, steb tina, bet jaukinosi mane pama u, reik jo i naujo priprasti prie Sabaliauskait s ra ymo stiliaus, surankioti bent ma as praeities daleles i atminties, susipa inti su nauju veik ju v l vyri kiu ir dar kunigu, taigi skai iau labai saikingai, po skyrel kit Jau buvau bepagalvojanti, kad nors meistri kumu kaip visuomet nenusileid ia, i ne simins taip, kaip kitos, bet klydau Pabaiga, kaip inia, viena svarbiausi man knygos viet , o dar turint omenyje kad ta [...]

  4. jis kartais, ypa matydamas koki krentan i vaig d , pamanydavo, kad jo laikas buvo b tent toks trumpas, nulemtas kry iui, bet labai ry kus, viesus, sp dingas, nepaprasto gro io jis suprasdavo, jog vis d lto savo gyvenimo, su visomis jo negandomis ir jam tekusiomis silpnomis, niekaip laim ti negal jusiomis kortomis, nekeist niek brb, einu paverkti.

  5. Man atrodo, kad laikui b gant a prisijaukinau Silva rerum O Sabaliauskaitei norisi d koti u tris dalykus meil kalbai, Vilniui ir be reikalo pseudopatriot nevertinamam istoriniam laikotarpiui.

  6. visiems savaime ai ku, kaip tatai mantru ir nesulyginama su absoliu ia dauguma ios kartos lietuvi ra ytoj , kurie tik patys sau gali patikti, ta iau i tetralogijos dalis n ra vien genialus istorinis romanas kaip beb t keista, jame atsispindi universalios monijos problemos, jis kupinas aktualumo iai dienai, ir kas vis d lto baisiausia, kad mes nesimokome i istorijos, i praeities klaid toks tat varganas mogaus gyvenimas, kuris save laiko protingiausia b tybe Visatoje, ta iau yra pasmerktas kvailyb [...]

  7. Taip kaip pirmoji Silva Rerum buvo nuostabi prad ia, ioji, ketvirtoji, knyga yra nuostabi serijos pabaiga iame istoriniame romane sukosi tiek daug n dienos Lietuv u griuvusi opi problem , jog kartais, rodos, nusteb s svars iau apie istorijos cikli kumo galimybes Ne inau net kiek ia pl stis, mat ioje knygoje yra tiek daug istorijos, tam tikr references pra jusias knygas, jog dabar nie i rankos v l griebti pirm j dal prisiminimui D iugu, jog Lietuvoje yra autori geban i taip traukti istorij , i gy [...]

  8. The final accord of Silva Rerum series a jewel of Lithuanian literature A family saga of few generations of Lithuanian Polish aristocrats, fighting for their country, principles, family, and privileges That, of course, is only one solemn and ceremonial side of things, hiding passionate affairs and other indiscretions behind the curtain.The story develops in highly detailed historic context, filled in with signs of the time in interiors of rich city estates, provincial manors, universities, and t [...]

  9. i knyga man turb t labiausiai patiko i visos Silva Rerum serijos Ankstesn s irgi su av jo, gal tik tre ioji kiek ma iau.Talentinga ra ytoja, sukurianti traukianti pasakojim , piln daugyb s autenti k XVIII a pabaigos Europos detali ir istorini vyki , ir kasdienyb s, moni aprangos, buities ioje knygoje i siple ia geografija daug autor s mylimo Vilniaus, bet nema ai ir Londono, kur ji taip pat gerai pa sta.Stipru A i Kristinai Sabaliauskaitei u nuostabi Silva Rerum serij

  10. ios serijos knygos turi ry ki savyb talpinti savy daug gyvenimi kos, taip pat ir net per daug idealisti kos tiesos Tiesos, kuri atrad s imi kontempliuoti Saky iau, tai didis privalumas, i keliantis toki knyg auk iau josios pa ios rib.

  11. Turb t labiausiai patikusi i vis keturi Silv Ir juoktis, ir a aroti galimybi ne viena O tie kilometriniai sakiniai tampa visi kai prastu b du d lioti mintis.Labai labai labai.

  12. Bet argi taip svarbu jog k nas atrodo lyg saul s nublukinta drob , jei siela juoda tarsi suod iai ir smala i peklos

  13. good intentions to talk about various human rights issues but done very primitively feels like reading a school essay.

  14. Gra i kalba, domus siu etas, bet Kaip ir III dalyje, visk pasakoja vienas asmuo, kas man at m dal domumo, galimyb tuos pa ius vykius pamatyti skirtingomis akimis Skaitant ketvirt j dal , jau gali nujausti, kur autor daro nesvarbias u uominas, tur sian ias takos tolesn je fabuloje Galiausiai, pana u, kad apie Lietuvos realijas jau viskas para yta, tad dabar visas d mesys sutelktas u sien.Bet, kaip perskai ius pirmas tris dalis neskaityti ketvirtosios Ne manoma.

  15. Daug ia galima protingai para yti apie i nuostabi knyg , bet mane labiausiai d iugina, kad gimiau tais laikais, kai kaimo mergait gali u siimti kuo tik nori Joks pisbajoris savo teise pasinaudoj s negvaltavos ir nereikia b ti vaik gaminimo ma inai dar ir apsimy usiam mu ikui O Silva Rerum gali b ti t siama kad ir iki 2500 met , kai ateities Norvai os dauginsis su kiborgais ir skraidys Mars a vistiek skaity iau

  16. Nors ir labai patiko I, II, III, i vos veikiau Istorija nepakankamai pagauli, kelion s po u sienio miestus vietomis tarsi vartytum XVIII a Lonely planet, pamir tant, kad ten dar ka kas turi ir vykti O apmaud iausia, kad pati pabaiga Kos iu kos sukilimas ir t.t liko visi kose para t se.

  17. Man labiausiai patiko i knyg ciklo dalis Stipri, labai stipri Nuo irdi, gyva, intymi, jautri Maloniai primin mylimo Emile Zola stili , o tai jau rimtas pasiekimas lietuvi literat roje.

  18. A feeling of the coming end is all over the book and that is for a reason it is not only the last part of the famous family saga but it also marks the end of The Grand Duchy of Lithuania as a sovereign state which sets the background for the overall storyline While reading you may start to share the same hope as some of the characters that the Enlightenment related ideas spread in the old Europe might reach Lithuania and help to solve the great political and social issues However, neither the ge [...]

  19. Labai laukta, taciau pripazinsiu, kad nuvylusi IV dalis Tikrai verta pagarbos autorei, nes istoriniai faktai, aprasymai gilus ir isjausti, taciau pats siuzetas nuviliantis, norisi greiciau pabaigti knyga ir pereiti prie kitos, su kitomis dalimis negaliu net lyginti.

  20. grimzti ir prarandi laiko nuovok lygiai kaip pagrindinis veik jas Pranci kus Ksaveras savo matematiniuose skai iavimuose Prisipa insiu, itoj IV daly Sabaliauskait savo tais ilgais, galv apsukan iais sakiniais u b r mane i naujo O gal tiesiog juose vietom randam kaip niekad daug sav s

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *