- Books

Kurbağalara İnanıyorum #2020

Kurba alara nan yorum Kurba alar n zelli i nehirleri kuru topraklara d n t ren kurak mevsimde topra n derinliklerine g m l p l m uykular na yatmalar d r T m bedensel i levlerini en aza indirip l me en yak n halde ya mur m

 • Title: Kurbağalara İnanıyorum
 • Author: Barış Bıçakçı Behçet Çelik Ayhan Geçgin
 • ISBN: 9789750519017
 • Page: 493
 • Format: Paperback
 • Kurbağalara İnanıyorum By Barış Bıçakçı Behçet Çelik Ayhan Geçgin, Kurba alar n zelli i, nehirleri kuru topraklara d n t ren kurak mevsimde topra n derinliklerine g m l p l m uykular na yatmalar d r T m bedensel i levlerini en aza indirip l me en yak n halde ya mur mevsiminin gelmesini beklerler Ya murlar nehirlerin yata n doldurmaya ba lad nda, l ler lkesinden geri gelir, on binlerce a zdan ark lar n s ylemeye ba larlar Kurba alar n zelli i, nehirleri kuru topraklara d n t ren kurak mevsimde topra n derinliklerine g m l p l m uykular na yatmalar d r T m bedensel i levlerini en aza indirip l me en yak n halde ya mur mevsiminin gelmesini beklerler Ya murlar nehirlerin yata n doldurmaya ba lad nda, l ler lkesinden geri gelir, on binlerce a zdan ark lar n s ylemeye ba larlar ok sevilen bir yazar zerine, akla tak lan bir roman zerine edebiyat zerine, yazmak zerine mektuplar Kimisi g n a ar rken, kimisi ehir karanl a g m l rken yaz lm , e postan n da bir edebiyat t r olarak mektup s n f na girebilece ini bize g steren metinler Edebiyat n hazz n ve anlam n o altmak zere Anlamak, bilmek, ke fetmek zevkiyle yaz lm metinlerBar B ak , Beh et elik ve Ayhan Ge gin okurlukla yazarl n biti ti i yerde kurulmu bir sohbet halkas n payla yorlar Dost a, merakla, tutkuyla, pe inden giderek Kurba alara nan yorum, edebiyat n n, edebiyat n n , tutkulu ve k if edebiyat okuru olarak portresi

  • [EPUB] ✓ Free Download ☆ Kurbağalara İnanıyorum : by Barış Bıçakçı Behçet Çelik Ayhan Geçgin Ã
   493 Barış Bıçakçı Behçet Çelik Ayhan Geçgin
  • thumbnail Title: [EPUB] ✓ Free Download ☆ Kurbağalara İnanıyorum : by Barış Bıçakçı Behçet Çelik Ayhan Geçgin Ã
   Posted by:Barış Bıçakçı Behçet Çelik Ayhan Geçgin
   Published :2019-09-23T10:28:33+00:00

  1 thought on “Kurbağalara İnanıyorum

  1. ok iyi bir edebiyat tart ma kitab d n p d n p okunacak kadar yo un 3 yazar n sorduklar sorular anlamak bile vakit al yor, ha keza verdikleri cevaplar da edebiyat nedir, bi im nedir, hikaye nedir, karakter nedir, sanat ne i e yarar, bir i e yarar m , yaramal m , edebiyat n ya ad d n m ne anlam ifade ediyor gibi sorular bunlardan birka.d d nyaya neredeyse tamamen kapal olan Bar B ak ile biraz daha yak ndan tan m oldum, ok da memnun oldum hangi kitab n nas l bir motivasyonla yazm , tatl tatl anlat [...]

  2. Ben kurba alar bilmem, kurba alar da beni bilmez Sinek r mce i bilmez, r mcek sine i bilmez Her birimiz ba ka d nyalar z tekiler, bizim d nyam z n i inde yer alan, unu ya da bunu haber veren kimi i aretlerdir yaln z.

  3. yazar n 26.09.2014 ile 23.09.2015 tarihleri aras nda e posta arac l yla y r tt sohbetten olu an bir kitap yazmak zerine, kitaplar zerine d nceler, ak l y r tmeler, fikir al veri leribu kadar yaz p b rakacakken, maalesef b rak lam yor bir ey oluyor nk , sohbeti dramatikle tiren, kitaba hi hesapta olmayan bir boyut kazand ran bir ey yazarlar, sohbetin ba lang c ndan itibaren g n m zde edebiyat n g l nden, bir anlamda d t kmazdan, kurtulu i in aray lardan bahsediyorlar i erik, bi im, dil.deyse kura [...]

  4. Yorum ya da puan belirtmeyecegim bunun hakk nda Ancak okuyanlarla y zy ze sarabin ve biran n verdi i yetkiyle saatlerce konu ulur.

  5. kurba alar n zelli i, nehirlerin kurudu u mevsimlerde topra n derinliklerine g m l p l m uykusuna yatmalar d r t m bedensel i levlerini en aza indirip l me en yak n halde ya mur mevsiminin gelmesini beklerler ve ya murlar nehirlerin yata n doldurmaya ba lad nda, l ler lkesinden d nerek on binlerce a zdan ark lar n s ylemeye ba larlar Ba ka bir boyut oldu unu g r p de ge ememek, k y s nda dola mak gibi S n r evreleyen g r nmez duvar n asl nda esneyebildi ini farketmek, ama duvarda bir delik a p t [...]

  6. Okuma yazma zerine kafa yoran herkesin okumasi gereken bir kitap hissettirdi i ise daha ok f r n ekmek yemem laz m oldu u

  7. Yaz malar bi im i erik , sanat kimdir, nedir , ses anlam s z , ger eklik temsil sanatta ger eklik , dil yarg bildiren dil ve l m , roman nedir, nas l olmal d r gibi bir ok tart madan r l yor Bar B ak daha ok tart may sezdirmeden y nlendiren bir moderat r gibi okunuyor Beh et elik in edebiyat kuram na dair bilgisi, Ayhan Ge gin in felsefeci g z , anlat lanlar derinle tiriyor ve kimi zaman da okuru zorluyor Yine de metin, bir kuram kitab kat l nda de il zira diyalog ve anlatma anla ma iste i, meti [...]

  8. Bar B ak d ndaki yazarlar n yazd klar n okumakta ve anlamakta ok zorland m Ve sonu ta, bu konuda pek ba ar l oldu um da s ylenemez san r m Edebiyat d kitaplara not vermeyi pek tercih etmiyorum, bu da istisna olamayacak ama bu yorumu yapmadan ge mek de istemedim.

  9. A r a r okunacak bir kitap zerine d n lecek ok ey var Okurken l yaz man n bir taraf da ben oldum, kendime notlar ald m edebiyata dair.

  10. Ayhan Ge gin, Bar B ak ve Beh et elik in 2014 Eyl l ile 2015 Eyl l aras nda birbirine yazd e postalardan olu uyor kitap Yaln zca edebiyat zerine, yazmak zerine, dil, bi im, i erik, iir, metafor zerine de il, sava , devlet, iktidar n ideolojisi zerine ve bu ko ullarda yazmak zerine de nitelikli, derin tart malar n yap ld nemli bir eser Ayhan Ge gin in daha nce 2 kitab n okumu tum ve derinden etkilenmi tim imdi bu kitapta bir kez daha hayran oldum kendisine Y llar nce Erkan O ur un bir konserine g [...]

  11. Kitab n sonuna geldi imizde, diyalo un d n t r c ve retken y n ne bir kez daha inan yoruz Gerek edebiyatta, gerekse genel olarak d n hayat m zda diyalo un ve etkile imin eksikli inin fark na var yor, sosyal medya mecralar nda ger ekle en temaslar n neden eksik kalmaya mahkum oldu unun fark na var yoruz Hayal etme g c n yitirdi imiz i in imdinin, i inde bulundu umuz durumun ayn s n retip duruyoruz diyor Ayhan Ge gin Kimsenin okumad dinlemedi i, ancak herkesin yazd konu tu u bir ortam bizi buna ma [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *