- Books

Sen #2020

Sen Karde inin intikam n almak i in kt n yolda a kla kar la rsan Hi bir ey g r nd gibi de ildir bilirsiniz stelik bahsi ge en bir kad n ise asla D v sanatlar uzman olan S heyla karde inin intikam n alm

 • Title: Sen
 • Author: Selvi Atıcı
 • ISBN: 6059021265
 • Page: 257
 • Format: Paperback
 • Sen By Selvi Atıcı, Karde inin intikam n almak i in kt n yolda a kla kar la rsan Hi bir ey g r nd gibi de ildir, bilirsiniz stelik bahsi ge en bir kad n ise, asla D v sanatlar uzman olan S heyla, karde inin intikam n almak i in kt yolculukta kalbini tam bir ba belas na kapt rd Ruhu intikam ate iyle yan p tutu urken kalbi a k ate iyle kavruldu S heyla n n ad , iyiKarde inin intikam n almak i in kt n yolda a kla kar la rsan Hi bir ey g r nd gibi de ildir, bilirsiniz stelik bahsi ge en bir kad n ise, asla D v sanatlar uzman olan S heyla, karde inin intikam n almak i in kt yolculukta kalbini tam bir ba belas na kapt rd Ruhu intikam ate iyle yan p tutu urken kalbi a k ate iyle kavruldu S heyla n n ad , iyi huylu, sakin anlam na gelir ancak aldanmay n, yol boyunca elinde mu tas yla a k ve intikam duygular yla r lm ince bir ip zerinde ustal kla y r yecek ger ek bir kahramand r asl nda O zeki, yumruklar kadar dili de sert bir kad nd r Romanda Demir le de tan acaks n z A k n muhatab d r kendisi S heyla n n intikam m cadelesinde en b y k yard mc s olacakt r.

  • [AZW] ☆ Sen | By ☆ Selvi Atıcı
   257 Selvi Atıcı
  • thumbnail Title: [AZW] ☆ Sen | By ☆ Selvi Atıcı
   Posted by:Selvi Atıcı
   Published :2020-01-27T19:40:42+00:00

  1 thought on “Sen

  1. ncelikle Selvi At c Tap yorum Sana KADIN Sen muhte em bir insans n Kimliksiz kitab ile beni kendine ve tabi ki Deryal e a k ettin ama bu kitap var ya bu kitap bamba ka bir ey Beni benden ald , akl m fikrim S heyla ve Demir oldu Dengemi bozdu Ve yle ki bu kitaptan y zlerce sat n al p n me gelen her insana kitab hediye etmek istiyorum, herkese okutmak ve hakk nda saatlerce konu mak istiyorum, surat mda salak bir g l mseme ile birlikte Demir ve S heyla n n o muhte em at malar n hat rlamak istiyorum [...]

  2. Ben sana tapan adam m Ben, zleminden akl n ka racak olan adam m Ben, seni g rebilmek i in, t m televizyon kanallar nda rezil olmay g ze alan adam m Kahretsin, S Ben, hayat n seninle ge irmek i in yan p tutu an adam m Ben, senin sevdi in adam m imdi sorar m size M MK N M ULAN ER MEMEK E er yorumlar m biraz takip ediyorsan z mutlaka fark etmi sinizdir, ki zaten hep de s ylerim, Selvi At c n n yeri bende ok ba kad r Kitaplar nda kulland dili de, yaratt karakterleri de her zaman ok sevmi imdir ve yl [...]

  3. Yorumumun uzun ve tam hali vestagunlukleri.tSen, ba l ba na farkl Cidden Ana karakterlerden biri olan S yani S heyla 7 ya ndan beri her t rl d v sanat nda belli bir seviyeye gelmi , 28 ya nda bir kad n tk r ld m, utan p k zaran, ekingen ve sessiz sakin biri de il Bu s ylenenlerin tam tersi hatta yle sivri bir dili var ki okurken ok oldum Kad n n zekas hayran olunas Tabii hayranl k uyand ran sadece zekas de il S ok g l Ger ekten Duygular n saklama ve ifadesiz, kay ts z kalabilme konusunda o kadar [...]

  4. yay nlanmayan finali hari haftal k takip ettim, kitap 15inde kt , kar kmaz gidip ald m, otob ste finalini, eve gelince ba tan ba layarak okudum bitirdim dar s di er selvi at c kitaplar na.

  5. ri g zlerim demiri arad i in ilk kapak daha g zel.bu da g zel baya g zela ilk kapak.oy k kapa n eksiklerine ra men o seksili i, o serserili i oooyhh ayr ca sar ne alaka ve iki renk de fazla i peki umruma ge er mi, hay r sdfasdfads sonu ta g zel nys nas lsa bunu da aliciiz asdasdfselvi at c kitab n harita metod defterine kapaks z bazsalar al r m

  6. karamelasepetiii.Selvi At c , benim favori yazarlar mdan bu y zden de okumaya ba lamadan beni hayal k r kl na u ratmayaca n zaten biliyordum Ayr ca Sen i yay nlan rken de okumu tum zaten fakat kitab al nca okumad m b l mleri de il ba ndan itibaren her b l m b t n olarak okumak istedim Ne yaz k ki bu aralar kitap okumaya ok vakit ay ramad m i in Sen i okumam 1 haftay buldu Metrob s, metro k elerinde ne kadar okunursa art k D D n gece en son uykusuz kalsan da bitecek bu kitap diyerek kendime gaz v [...]

  7. gamzeninkitapdunyasi Yan ba nda oturan adam hareketlenirken, beyninin i inde bir a k nl k t n s nl yordu Adam n elleri usulca omzunu buldu S heyla, onun ne yapmaya al t n anlayamadan, gerilen bedeni adam n plak g s ne do ru ekildi Adam n ho kokusu burnuna dolarken, Demir Bey diye sordu Biraz nceki y k lm l n n ard ndan g lmek istemesi garipti ama g lmek istiyordu Demir Bey in kollar onu s k ca sard ve S heyla n n ba adam n g s nde kald Neden hareket edemedi ini bilmiyordu ama ylece kollar n n ar [...]

  8. T rk yazarlardan yeni kanlardan pek okumasam da, art k Selvi At c n n km kacak t m kitaplar n okuyaca m galiba Tamam a k kitab yd , tamam sonunu tahmin edersiniz ama a k kitab yahu, ne bekliyoruz ki I m sonrac ma, S gibi karar ndan d nmeyen, sivri dilli bunun gibisi bulunmaz g l , utanmayan be bir ok g zel zelli i bar nd ran karakterleri pek okuyam yorum, yok yani yle kitaplar Ama S bamba kayd , s rf S gibi m kemmel bir kad n karakter i in bile okunur.Pekii, Demir e ne demeli Sen ne kadar m kemm [...]

  9. Kurgu, karakterler, olaylar, olaylar n ba lan 5 vermeden duram yor insan Demir le S heyla okudu um en ilgin iftti san r m D En ho uma giden noktalardan biri ise kitap boyunca S heyla n n kendinden d n vermeden devam etmesiydi A k onu c v tmad , yolun ba nda neyse sonunda da ayn kald ve yazara bu konuda te ekk r ediyorum Demir zaten G zel sevdi adam, ok g zel sevdi S heyla da, ge mi i de kendisine k k s kt rd ama o canla ba la m cadele etti Baya hak etti mutlulu u can m benim Hayat n mecbur k ld [...]

  10. Tek kelimeyle MUHTE EM Al n okuyun ve u s ralar olduk a kli ele mi a klardan ve yavan c mlelerden kurtulun Mizah yle ince yle zekice ki mest oldum okurken Daha fazla Selvi At c istiyorum

  11. illekitap 2015 Ba ka bir ekilde seviyordu O ba ka n n nas l oldu unu bilmiyordu ve yumru u b y kl ndeki kalbinin bu yo un duygunun alt ndan nas l kalkaca ndan da emin de ildi Belki bir g n fazla gelir ve patlard Sorun de ildi Demir onu sevmeyi de sevmi ti Biri bana bir adet elik verir misiniz Yok yok Demir olsun, vazge tim her ikisinden de alabilir miyim diyebilece im karakterlerle dolu bir kitap.Kimliksiz kitab ndan tan d m z yazar Selvi At c n n yeni kitab Sen, ne deh et bir kitap kt ki sormay [...]

  12. Nereden ba lasam,nas l ba lasam bilemiyorum Yani ok farkl bir kitapt.Zaten S u ana kadar okudu um en sert kad n karakter var m tesi.Demir ise a k oldu u kad na kendi tabiriyle iyi yada k t bir vir s gibi bula an d nyalar tatl s bir erkek.Ay ama neden senin gibi biri ger ek hayatta yok ya 3 elik beyi de unutmamak gerek D

  13. dilarabook 201Okudu um en g l kad nlardan birine ev sahipli i yap yor bu kitap S heyla, nam di er S , nam di er Matru ka Karde inin l m n n bir intihar oldu una inanmayarak olaylar n perde arkas n aralayabilmek i in zmir den stanbul a giden, sorunlar n ve ac s n bir kenara b rak p g z sadece intikam n g ren bir kad n Tabi bu yolda beklenmedik bir ipucu Demir M zrak ile ba lant l olunca, hi istemese de bu yabanc , deli edici tav rlar olan adamla beraber al mak zorunda kal r.Kay p ehir Serisi nden [...]

  14. 3.5 5 ok k r bitirebildim Bir kere yar m b rakt m i in tekrar elime almak zor oldu S ve Demir beni baya g ld rd O tatl laf sokmalar falan ok irindi irin de neyse art k D Tam olarak ne demek istedi imi ben bile anlamad m Ama g zeldi.

  15. 4,5 5 SEN, elimden b rakamad m i in 1 g nde okundu ve bitti Selvi At c n n okudu um 2 kitab olan bu kitab , ilk kitap Kimliksiz den kesinlikle ok daha fazla be endim nk unutulmaz karakterler listeme ad n yazd rm bir kahraman var S D Kitaplarda g l kad nlar her zaman ok sevmi imdir, ve bu hatunda tek ki ilik dev bir ordu resmen Hi bir eyin alt nda kalmayan, sivri Allah m hem de ne sivri dili, zekas , cesareti ve g c de silahlar Gel de bay lma D Karakter d nda bir kitab sevme sebeplerimden biri de [...]

  16. Kimliksizden sonra okumu tum bu kitab ve uzun zamand r yorum yapmay bekletiyorum ne yazsam bilemedi im i in imdi yap yorum Ben kitab fazla sevemedim yani beni di er kitaplar kadar cezbetmedi ama Demir kararteri s perdi D Demir ok iyidi kitabta en sevdi im eydi s karakterini sevemedim ama Kitab okurken hatta biraz atlad m bile s yleyebilirim nedense beni etkileyemedi bu kitap Ger i kitaba yap lan yorumlarda ok iyidi beklentimde vard merakta etti im bir kitapt ama be enemedim ama bu selvi at c sev [...]

  17. Kad n karakter tam benlikti.Sert, g l ve zeki.En son ne zaman b yle bir kad n karakter okudu umu hat rlam yorum.Daha do rusu b yle bir kad n karakter daha nce hi okudum mu onu bile bilmiyorum.Ancak yazar n dilini pek sevemedim ok fazla c mle d kl vard.Edit r elinden de mi ge medi kitap merak ediyorum.Son okumas yap lmam sanki.

  18. 4y ld z vermemin tek sebebi yazara olan k zg nl mdand r Bu kadar g zel bir hikaye, kurgu neden b ylesi k sa kesilir ki yle 600 700 sayfa olsayd ke ke Okumaktan ok keyif al yordum bitince oyunca elinden al nm ocuklara d nd m

  19. selvi at c bundan daha g zel bir ey yazamaz dedik e kar ma ok daha iyisini kar yor ayh, art k a rm yorum kalpcik kalpcik

  20. Kad n diye ba lamal bu kitab n yorumuna Selvi At c , hayran m sana, kad n Nas l bu kadar orijinal kurgulay p g zel yaz yorsun, kad n ld m ld m kitab bitirene kadar, kad n A hhhh Mevzu bahis Selvi At c ise d nmeden al n, okuyun, okutun Hatun yaz yor yaz yor yaz yor

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *