- Books

Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet #2020

Feminist Tarihyaz m nda S n f ve Cinsiyet Leonore Davidoff un makalelerini biraraya getiren bu kitapta geleneksel tarihyaz m nda marjinalle tirilip d lanan faaliyetlerin ve kesimler inceleniyor Bu konular n fazla zel say l p g z ard edilmesi

 • Title: Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet
 • Author: Leonore Davidoff
 • ISBN: -
 • Page: 197
 • Format: None
 • Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet By Leonore Davidoff, Leonore Davidoff un makalelerini biraraya getiren bu kitapta, geleneksel tarihyaz m nda marjinalle tirilip d lanan faaliyetlerin ve kesimler inceleniyor Bu konular n fazla zel say l p g z ard edilmesine yol a an iktidar dinamikleri ara t r l rken, iktidar ili kileri basit ve mekanik ili kiler olarak de il, olanca karma kl ve okboyutlulu u i inde ele al n yor zLeonore Davidoff un makalelerini biraraya getiren bu kitapta, geleneksel tarihyaz m nda marjinalle tirilip d lanan faaliyetlerin ve kesimler inceleniyor Bu konular n fazla zel say l p g z ard edilmesine yol a an iktidar dinamikleri ara t r l rken, iktidar ili kileri basit ve mekanik ili kiler olarak de il, olanca karma kl ve okboyutlulu u i inde ele al n yor zel ile kamusal, k lt r ile do a, ev ile i , bedensel ile d nsel gibi ikili ayr mlar n nas l kuruldu unu, 19 y zy l ngilteresi zelinde inceleyen yazar, bu ayr mlar n iktidar a s ndan i levselli ini g sterirken yeni kavramsalla t rmalar n gereklili ini ortaya koyuyar Davidoff a g re, somut tarihsel olgular n e itli ba lamlarda aile akrabal k ili kilerinin, ev i lerinin, hizmet ilerin vb incelenmesi, s zkonusu hiyerar ik ayr mlar n a lmas , mevcut sosyal analiz modellerinin tesine ge ilmesi a s ndan b y k nemi ta maktad r Derlemede ayr ca, Ferhunde zbay n Evlerinde El K zlar Cariyeler, Evlatl klar, Gelinler adl makalesi yer al yor Davidoff un getirdi i kavramsal a l mlardan yararlanan zbay, teki kad n kavram n n zel alanda kurulmas n derinlemesine ara t r yor Ay e Durakba a n n yay na haz rlad bu kitab n benzer kayg lar ta yan yeni al malar n n n a aca n d n yoruz.

  • [☆ Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet || Â PDF Download by ✓ Leonore Davidoff]
   197 Leonore Davidoff
  • thumbnail Title: [☆ Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet || Â PDF Download by ✓ Leonore Davidoff]
   Posted by:Leonore Davidoff
   Published :2020-03-20T14:17:04+00:00

  1 thought on “Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet

  1. Kitab n ba l nda ge en tarih kelimesinin de, i b l m ve cinsiyet ili kisinin de hakk n do al olarak fazla fazla veren bir kitap zellikle 17 yy ve sonras nda ngiliz tarihinden, ev i i i , cretlendirilmemi ev i i emek, kad n eme i, s n f sistemi gibi konularda ayr ayr makaleler mevcut Haricinde, g n m z retim ili kileri ve emek konusunda da sundu u ok ey var Yaz s n bug n ya da yar n blog da payla aca m.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *