- Books

Azur (Azur, #1) #2020

Azur Azur Zehir bilim uzman Profes r Liz Ehnore kanser ve t m rlere are olmas umuduyla zehrini ara t raca Dendrobates Azureus mavi oklu zehirli kurba a projesi i in b t e ve destek al r ancak projesinde ona e

 • Title: Azur (Azur, #1)
 • Author: Awakencordy
 • ISBN: -
 • Page: 297
 • Format: ebook
 • Azur (Azur, #1) By Awakencordy, Zehir bilim uzman Profes r Liz Ehnore, kanser ve t m rlere are olmas umuduyla zehrini ara t raca Dendrobates Azureus mavi oklu zehirli kurba a projesi i in b t e ve destek al r ancak projesinde ona e lik edecek ve dergi i in hikayeyi olu turacak bir foto raf bulamaz.Gen kad n ara t rmalar sonucu ajandas a k sadece tek bir foto raf bulabilir eski d ll fotoZehir bilim uzman Profes r Liz Ehnore, kanser ve t m rlere are olmas umuduyla zehrini ara t raca Dendrobates Azureus mavi oklu zehirli kurba a projesi i in b t e ve destek al r ancak projesinde ona e lik edecek ve dergi i in hikayeyi olu turacak bir foto raf bulamaz.Gen kad n ara t rmalar sonucu ajandas a k sadece tek bir foto raf bulabilir eski d ll foto raf ve kar s ld nden beri i i b rakm Jack McLaughlin.Jack y llar sonra bir projeye ad m atmak konusunda isteksiz olsa da, kendini evet derken bulur ve ikilinin her ad m tehlikeli vah i do a maceras ba larurrkez masa

  • UNLIMITED KINDLE ↠ Azur (Azur, #1) - by Awakencordy
   Awakencordy

  1 thought on “Azur (Azur, #1)

  1. ncelikle kitab n ka d bask s okudu um o u kitaptan daha g zel, tam sevdi im gibi ok be endim, Cinius yay nlar n n eline sa l k.DR sitesinde kitapla ilgili yorumlardan birinde g l ,ba ar l kad n karakterin olu undan bahsedilmi ti, okudu um zaman da o yoruma kat lm t m ancak bug n kad nlar n evde oturmas gerekti i y n nde g r leri olan bir ki iyle kar la nca tekrar dank etti B yle insanlar OK varken, ak llara Liz gibi bir kad n sokmak bile yeterli Yeterli demeyelim, ba lang Bir profes r, istedi in [...]

  2. Muhte emdi Hikaye ile alakal s ylenebilecek ok ey olsa da spoiler vermemek ad na ok fazla uzun bir yorum yapmayaca m Ama genel anlamda u kadar n s yleyebilirim ki maalesef ki g n m z modern zaman nda pek de g remedi imiz hissedemedi imiz aile, ba l l k, arkada l k, sevgi, birbirine sayg , ba ar gibi kavramlar n ok i e i lenecek ekilde gayet s per bir ak c l kla verilmi oldu u insan kimi zaman g l mseten o u zaman kalbini s tan bir kitap Y llard r kitap okuyan ve kitaplar konusunda zellikle son z [...]

  3. Bu kitab n kmas s recinde destek olanlar diye bir isim alt nda bulundu um i in mutluyum Kitab okuyabilme f rsat n hen z yakalay p iki g nde bitirdim, olduk a s r kleyici oldu unun kan t bu, kitap okumaya yaln z geceleri vakit ay rabiliyorum zira ok s radan bir kitapm gibi okurken sonuna geldi im an t ylerimi diken diken eden ho bir finalle kar la mam beni ok memnun etti Sonra iyi ki okumu um dedim Yazar m z n ellerine sa l k Ama en ok da, beni bu yazar okumaya s rekli te vik eden can m arkada m [...]

  4. Baz kitaplar vard r sizleri gereksiz doldurulmu sayfalar ile bayarlar Baz lar ise o kadar k sa yaz lm t r ki ama bu hikaye bu kadar k sa kapatilmamaliydi dersiniz Bu kitapta benim i in yle oldu larda ge en s renin ki yle iki g nl k bir gezi de il sonu ta daha ayr nt l verilmesini dilerdim Yazar n kalemini sevdim Neden acaba kendi ismini kullanmad diye akl mdan ge irmedim de de il Bir de yle bir nokta var ki ben erkek karakterin daha nce a k evlili i yapm ve kar s n kaybetmi ise 2 defa a k oldu u [...]

  5. Elime ald m andan itibaren b rakamad m resmen ve bir nefeste okudum, ke ke bitmeseydi dedi im kitaplardan Liz ve Jack i okumaya doyamad n z gibi sonu ise hi beklemedi iniz bir ekilde bitiyor S rprize haz r olun derim.

  6. sat n al n ve okuyun bu kadar net destek olan ekipte olup devam kitap n da okuyabilseydim ke ke dedim ama san r m o i i in biraz ge kalm m eheh pt rtt karma as d Art k b yle incecik ama i i dolu kitaplar okuyaca m, seri seri YA kitaplar benden uzak dursun bir s reli ine

  7. Sevimli bir kitapt ben sevdim Yaln z sadece betimlemeleri yetersiz buldum Ortam ok anlat lmam t Ke ke daha ok anlat lsayd Bi de Jack ok surats zd beee D

  8. Kitaba yakla k 3 saat nce ba lad m Kitap o kadar ak c yd ki sanki kelimeler etrafimdan u arak uzakla t Tam anlam yla bir solukya okunabilecek bir kitap.

  9. Hay r Ben sepetteki portakal bile ekemem, inan n Sepetteki portakal dal nda ok g zel foto raflar m z var, 3 odada Y z mde kocaman bir g l msemeyle ba lay p, ayn ekilde bitirdi im kitapt r kendisi Karakterleri olsun, yaz m olsun on numara be y ld z, b yle un ye ilini, kurba an n mavisini, yerlilerin bile kahverengisini veren, rengarenk canl canl bir hikaye Foto raflar bile g z n z n n nde, o derece diyeyim Gezinin Ba lang c diyince bile okuyanlar n akl nda bam diye patlayacakt r foto raf 3 Diyalo [...]

  10. Yazar kendine has k lan en nemli zelli i bence g rd eyi okuyucunun g z nde de ya atabiliyor olu u Bir film izliyormu gibi ak c bir dille kitab n sonuna nas l geldi inizi bile anlam yorsunuz Foto raf sanat n n, bir foto raf n kitapta okunmas ve sanki g r yormu cas na g zde canlanabiliyor olu u, hele de d ll denilen foto raflarda bunu ba ar yor olu u, betimleme yetene inin en g zel rne i Liz gibi g l kad n karakterin ba rol olmas , akl ve zekas yla, ba ar s yla ba rol olmas ve bunun alt ndan kalka [...]

  11. Bekledi imize de di yle g zel yle s cak ki nas l bitti ini anlamad m hi 3 ge mi e sayg , g l kad n karakter, g ven, g zel foto raflar, bilim, a k, macera hepsi burada 3 zevkle okudum di er ciltleri de heyecanla bekliyorum

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *