- Books

Bugünlerde Bahar İndi #2020

Bug nlerde Bahar ndi lkgen lik y llar nda hik ye ve romandan nce iir yazmaya ba layan T rkiyenin evrensel yazar Ya ar Kemal iirlerini Yap Kredi Yay nlar taraf ndan yay mlanan Bug nlerde Bahar ndi adl kitapta toplad Ya

 • Title: Bugünlerde Bahar İndi
 • Author: Yaşar Kemal
 • ISBN: 9789750818806
 • Page: 380
 • Format: Paperback
 • Bugünlerde Bahar İndi By Yaşar Kemal, lkgen lik y llar nda, hik ye ve romandan nce, iir yazmaya ba layan T rkiyenin evrensel yazar Ya ar Kemal, iirlerini Yap Kredi Yay nlar taraf ndan yay mlanan Bug nlerde Bahar ndi adl kitapta toplad.Ya ar Kemalin, Ekim ba nda okurlarla bulu acak Bug nlerde Bahar ndi adl kitab a rl kl olarak 1940larda yaz lan, 50ler ve 60larda devam eden ve sonuncusu 1973te y lkgen lik y llar nda, hik ye ve romandan nce, iir yazmaya ba layan T rkiyenin evrensel yazar Ya ar Kemal, iirlerini Yap Kredi Yay nlar taraf ndan yay mlanan Bug nlerde Bahar ndi adl kitapta toplad.Ya ar Kemalin, Ekim ba nda okurlarla bulu acak Bug nlerde Bahar ndi adl kitab a rl kl olarak 1940larda yaz lan, 50ler ve 60larda devam eden ve sonuncusu 1973te yaz lan usta i i iirlerden olu uyor Kitapta, ilk kez yay mlanan iirlerin yan s ra Kovan, lk , Toprak, K k Dergi, , G r ler adl dergilerde ve Vatan ve Ak am gazetelerinde yay mlanan iirler de yer al yor.Ya ar Kemal bu ilk iir kitab n haz rlarken, se ti i iirlerin pek az nda de i iklik yapt Ayr ca, onun iirine zel sesini veren zelliklerden biri oldu u i in, kitapta Ya ar Kemalin zg n yaz m aynen korundu.Kitapta yer alan iirlerde fkeyle umut, ba kald r yla sevgi i i e yer al yor En kas nt l airin bile zg nl nden rkebilece i bir iir yaz yor Ya ar Kemal O, al mak isteyip i siz kalan Kemal Sad k n h zn n , direncini, umudunu, dile getiriyor Kitapta, daha nce yay mlanmam ancak Z lf Livaneli taraf ndan bestelenmi Ula ve Merhaba iirleri de yer al yor.Kitap edit r G ven Turan n Gizlenen Bir airin lk Kitab adl yaz s ndan Ya ar Kemal 1945e kadar yo unla m iirde ve ekilmi Hemen an msayal m lk yk s Pis Hikaye nin yaz l tarihi 1946d r Sonras , T rk yk ve roman tarihinin sayfalar n ta land r yor, 1950lerde yay mlanan birka iiri bir yana Ama burada bitmemi iiri Ya ar Kemalin iir bir l kt r bast r lamayan bir l k s z n hakl karan daha nce yay mlanmam be yepyeni iir daha yer al yor bu kitapta Haydi, diyelim ki Ula ve Merhaba iirlerini Z lf Livaneli bestesiyle, Livanelinin sesinden duyduk imdi onlara iirin oda ndan e ilme zaman geldi i te ncelikle dikkatimizi eken, her iki iirin de geleneksel halk iirinden beslenmi olduklar zellikle ses, ton halk iiri kaynakl Gene de, kal plar n benzerli ine kar n, zg n ve kli elerden uzak iirler bunlar Form olarak da kolay s n fland r l r gibi de iller rne in Ula iiri Ula Bardak i in yaz lm bir a t m Bence de il Ne yak nma var ne ac ma Vahlanma yok, a tlar n temeli olan syanc bir iir aksine diklenen bir iir Bir destan m B yle olmas n engelleyen temel bir ey var Anlat mc de il, say p d km yor, yk lemiyor kahramanl klar n Ula n Ayr ca, sadece Ula a da odaklanm yor Selam s yle diye 1960lar n ve 1970lerin ld r len devrimcilerini ku at yor Eluard n, Aragonun sava s ras nda yazd iirler gibi, kolay kolay kab na, kal b na s mayan bir iir Ula bence Merhaba , klasik halk iiri kal plar n kullansa da, kli e tad vermeyen bir iir Ya ar Kemalin 1940lardan 1970lere uzanan b t n yaz hayat i inde ilkgen lik y llar n n k l n , k Kemal li ini, hi b rakmad n ortaya koyuyor.

  • [☆ Bugünlerde Bahar İndi || ☆ PDF Download by ✓ Yaşar Kemal]
   380 Yaşar Kemal
  • thumbnail Title: [☆ Bugünlerde Bahar İndi || ☆ PDF Download by ✓ Yaşar Kemal]
   Posted by:Yaşar Kemal
   Published :2019-09-23T02:11:17+00:00

  1 thought on “Bugünlerde Bahar İndi

  1. bahar kar lamak i in okudu um okurken, stad kaybetti imiz, dolay s yla yeri hep ayr apayr olacak olan kitapt r her iirinde bahar n heyacan n , k p rt s n , y rek arp nts n hissettiren, zalimi zulm , yerin dibine bat r rcas na ele tirse, adeta k krese de hatta, t pk bahar gibi, yine yeniden umut a layan iirleri vard r ya ar kemal in iirler ylesine g zelken, hemen giri teki rgatl k hat ralar y rek burkar ke ke daha ok g nl k tutsaym da onlar da yay nlansaym diye hay fland r r esirlikd nyada ilk ke [...]

  2. Bu t rk bitmesin bu da larda B y s n ba aklarda arzular.Ya s n bu ya mur sebepsiz st ne saf ocuk r yalar n n.

  3. Tohumlar bitki yapar tohumlarAdam yapar, insan yapar, y rek yaparDemirci rs gibi, k pk z l ve g zel ve i ekli ve ayd nl kVe dertli ve s ms cak, al da can n n i ine koy ve g z ya l Ve l me ve zul meVe adam n adam ld rmesine kar Ve soyguna kar ,Ve k leli e kar.

  4. iirler genel olarak fena de ildi Giri k s m ndaki rgatl k yaz lar ve son b l mdeki K rm z Deynek iiri olmasa 3 puan verirdim Bu iki neden y z nden 4 puan hak etti

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *